Blog Single

08 Mar

Odnawialne źródła energii w Gminie Uścimów – umowa podpisana

Gmina Uścimów informuje, że w dniu 01 marca 2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, tj.: firmą Sanito sp. z o.o., która ma dostarczyć i zamontować urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

pn. „Inwestycja w OZE w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej – odnawialne źródła energii w Gminie Uścimów” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Kolektory słoneczne oraz kotły na biomasę (spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu nr RPLU.04.01.00-IŻ.00-06-001/16 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski, tj.: na terenie Gminy Uścimów będą montowane piece opalane biomasą -zasilane pelletem oraz paliwem zastępczym – drewnem) mają być zainstalowane w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 15 czerwca 2018 r.

Gmina Uścimów wspólnie z wykonawcą zorganizuje spotkanie informacyjne dla mieszkańców biorących udział w projekcie przed planowanymi montażami.

Przypominamy, że montaż kolektorów słonecznych, zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPLU.04.01.00-IŻ.00-06-001/16 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski – w przypadku instalacji montowanych na dachach w budynkach mieszkalnych – nie będzie możliwy na pokryciu dachowym zawierającym azbest (eternit). W związku z powyższym prosimy o przygotowanie powierzchni montażowych.

Jednocześnie przypominamy, że właściciele posesji, którzy zadeklarowali udział w projekcie zobowiązani są do zapłaty 15% kosztów netto instalacji oraz należnego podatku VAT w przypadku instalacji na budynkach mieszkalnych (elewacja lub na dachu), zgodnie z zawartymi umowami.

Ponadto zwracamy się z prośbą do osób biorących udział w projekcie do podania (aktualizacji) numerów telefonów, aby uniknąć problemów w komunikacji wykonawcy, gminy i mieszkańca – nr kontaktowy (81) 852-30-26.

Informacje na temat realizowanego projektu dostępne są na stronie internetowej BIP – http://uguscimow.bip.lubelskie.pl w zakładce Inwestycja w OZE-kolektory słoneczne i piece na biomasę.

Polecane